Kế hoạch thi nghề phổ thông năm học 2014-2015

Kế hoạch thi nghề phổ thông năm học 2014-2015
Căn cứ văn bản số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thi và cấp chứng nhận Nghề phổ thông; Thực hiện văn bản số 799/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015,
UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            Số: 128 /KH-SGDĐT
 

Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  Hà Giang,  ngày 31 tháng 12 năm 2014
 

KẾ HOẠCH
Thi nghề phổ thông năm học 2014-2015

 

            Căn cứ văn bản số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thi và cấp chứng nhận Nghề phổ thông;
          Thực hiện văn bản số 799/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015,
          Sở GD&ĐT lập kế hoạch thi nghề phổ thông năm học 2014-2015 như sau:
I.                  Mục tiêu
Kiểm tra, chứng nhận kết quả học tập của học sinh về định hướng nghề nghiệp và thấy rõ sự phù hợp của năng lực bản thân với yêu cầu ở những nghề cụ thể, sự rèn luyện các kỹ năng, tác phong lao động cần thiết. Thông qua Giáo dục nghề phổ thông (GDNPT), học sinh được vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học ở môn Công nghệ và các môn học khác vào thực tiễn đời sống và sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.
GDNPT phải góp phần rèn luyện phẩm chất, thói quen lao động có kế hoạch, có kỷ luật, có kỹ thuật và ý thức bảo đảm an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường.

II.               Đối tượng, điều kiện dự thi của thí sinh và giấy chứng nhận nghề
1. Đối tượng, điều kiện dự thi của thí sinh và giấy chứng nhận nghề
a.     Đối tượng
Là học sinh các trường THCS, THPT, học viên các Trung tâm GDTX đã hoàn thành chương trình học nghề phổ thông (NPT); Thí sinh tự nguyện đăng ký dự thi nghề phổ thông đã học.
b. Điều kiện dự thi
- Đã học hết chương trình nghề phổ thông theo quy định (Cấp THCS 70 tiết, cấp THPT 105 tiết) và có điểm tổng kết nghề phổ thông đạt từ trung bình (5,0) trở lên.
- Không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình nghề phổ thông.
c. Giấy chứng nhận nghề
- Học sinh được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông được cộng điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT theo quy chế thi và tuyển sinh hiện hành.
- Giấy chứng nhận nghề của học sinh được cấp ở cấp nào thì được bảo lưu trong cấp học đó để hưởng chế độ khuyến khích khi xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh THPT, thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT.
2. Hoàn thành chương trình dạy nghề phổ thông
- Các trường THCS, THPT dạy NPT đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh, ghi vào Sổ Gọi tên và ghi điểm, Học bạ theo quy định (cấp THCS, THPT ghi vào cột "Tự chọn", GDTX ghi vào cột để trống. Không tính vào điểm trung bình chung học kỳ). Các TTKTTH-HN dạy NPT lập Phiếu ghi điểm NPT cho học sinh (có mẫu kèm theo).

3. Đăng ký số lượng học sinh dự thi và ấn phẩm thi
      Đối với các phòng GD&ĐT; các trường THPT, cấp II- III, Trung tâm GDTX yêu cầu các đơn vị đăng ký chính thức:
- Số lượng học sinh dự thi, số phòng thi, nghề phổ thông sẽ dự thi,... (Theo mẫu 01a,b).
- Ấn phẩm thi: Biên bản coi thi, giấy thi, bì đựng bài thi, phách chấm thực hành, giấy chứng nhận nghề phổ thông,... (Theo mẫu 02)

4. Dự kiến danh sách hội đồng coi thi lý thuyết, coi, chấm thi thực hành; Chấm thi lý thuyết
Lập danh sách dự kiến danh sách cán bộ, giáo viên tham gia hội đồng coi thi lý thuyết, coi, chấm thi thực hành (Sau đây gọi tắt là hội đồng coi, chấm thi) (Theo mẫu 03).

5. Lập bảng ghi tên, ghi điểm dự thi
Đối với các phòng GD&ĐT; các trường THPT, cấp II- III, trung tâm GDTX yêu cầu:
- Lập bảng ghi tên, ghi điểm thi nghề phổ thông. Mỗi phòng thi xếp không quá 24 thí sinh, làm trực tiếp trên mẫu 01c (Mẫu 01c: Bảng Ghi tên, ghi điểm đã được thiết kế sẵn trên phần mềm Excel, tải về tại website http://hagiang.edu.vn kèm công văn này).
Gửi trước bằng email: nghephothong@hagiang.edu.vn để kiểm tra dữ liệu, khi hoàn chỉnh gửi 01 bản có ký tên, đóng dấu (Bản cứng) về phòng GDTrH-Sở GD&ĐT, hạn cuối ngày 12/02/2015.

6. Nội dung thi và các bài thi
a) Nội dung thi trong phạm vi chương trình NPT theo phân phối chương trình do Sở GD&ĐT đã ban hành.
b) Học sinh phải hoàn thành 2 bài thi
- Bài thi lý thuyết theo đề tự luận, thời gian làm bài thi là 45 phút, điểm hệ số 1.
- Bài thi thực hành: Thời gian làm bài thi 60 (chú trọng các nội dung gắn liền với thực tế địa phương), điểm hệ số 3.
c) Điểm thi NPT là trung bình cộng của điểm bài thi lý thuyết và điểm bài thi thực hành.

7. Nhận đề thi, ấn phẩm thi nghề
Các đơn vị nhận đề thi nghề phổ thông và ấn phẩm thi tại phòng GDTrH tầng 4 Sở GD&ĐT Hà Giang từ 8 giờ ngày 04/03/2015.

8. Lịch thi
- Họp lãnh đạo Ban coi thi sáng ngày 09/03/2015.
- Họp toàn thể Ban coi thi chiều ngày 09/03/2015.
- Thi lý thuyết, tính giờ làm bài từ 7h30’ đến 8h45’ ngày 10/03/2015.
- Thi thực hành từ 9h00’ ngày 10/03/2015 đến hết ngày 11/03/2015.
9. Nộp bài thi lý thuyết, bộ biên bản, bảng ghi tên, ghi điểm dự thi
          Các Hội đồng thi nộp bài thi lý thuyết bảng ghi tên, ghi điểm dự thi (Gồm cả bản cứng và bản mềm đã nhập điểm thi thực hành ghi trên đĩa CD, đĩa CD có ghi tên Hội đồng thi) và các biên bản hội đồng thi tại Trung tâm KTTH-HN Hà Giang từ 7h 30’ ngày 11/03 đến hết ngày 12/03/2015.(trong giờ hành chính)
Lưu ý:
-         Bì số 01: Đựng bài thi của mỗi phòng thi (gồm bài thi và phiếu thu bài thi của từng phòng thi).
-         Bì số 02: Đựng các bì số 01.
-         Bì số 03: Đựng bảng ghi tên dự thi, Bảng ghi điểm thực hành, bộ biên bản.
-         Bì số 04: Đựng các bì số 02 + bì số 03.

10. Các điểm lưu ý khác
          - Công tác tổ chức kỳ thi NPT năm học 2014-2015 vận dụng theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
          - Chuẩn bị cho thi thực hành: (Xem phụ lục 2 gửi kèm trên Website Sở)
          - Kinh phí tổ chức kỳ thi: Ra đề, in sao đề thi, chấm thi lý thuyết do Sở GD&ĐT chi trả; Coi thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành do các đơn vị chi trả theo chế độ tài chính hiện hành.
          - Các biểu mẫu số liệu đăng ký, bảng GTGĐ,.. (các biểu mẫu 1,2,3,4 có mẫu gửi kèm công văn này trên website) nộp về Phòng GDTrH Sở GD&ĐT gồm cả bản cứng và bản mềm. Yêu cầu các Phòng GD&ĐT tổng hợp số liệu các trường THCS, PTCS trực thuộc; Các Trung tâm GDTX và các trường THPT hạn cuối ngày 12/02/2015 nộp trực tiếp về Phòng GDTrH Sở GD&ĐT và email: nghephothong@hagiang.edu.vn.
Sở GD&ĐT, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện liện hệ qua phòng GDTrH - Sở GD&ĐT số ĐT 02193.867.733 để phối hợp giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Các Phòng GD&ĐT;
- Các Trường: Cấp II-III, THPT, TTGDTX;
- Ban Giám đốc Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng KHTC;
- Lưu VT, GDTrH.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Triệu Thị Chính