Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy

Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy
Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy theo hương dấn sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học.
Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy theo hương dấn sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học.