Thông báo tuyển sinh đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt và Kỹ sư ngành Kỹ thuật Mỏ

Thông báo tuyển sinh đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt và Kỹ sư ngành Kỹ thuật Mỏ
Căn cứ văn bản số 731/UBND-VX ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đăng ký tuyển sinh đào tạo theo chỉ tiêu dành cho khu vực Tây Bắc; văn bản số 429/YDHP-BGH ngày 26/9/2016 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng về việc đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Hà Giang năm 2016; văn bản số 679/MĐC-ĐTĐH ngày 19/9/2016 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực năm 2016 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
Số: 1089 /SGDĐT-GDCN
V/v thông báo tuyển sinh đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt và Kỹ sư ngành Kỹ thuật Mỏ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Giang, ngày 29 tháng 9  năm 2016
 
 
                   Kính gửi:
                                       - Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố;
                                      - Các Trung tâm GDNN - GDTX;
                                      - Các trường học và đơn vị trực thuộc.
         
          Căn cứ văn bản số 731/UBND-VX ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đăng ký tuyển sinh đào tạo theo chỉ tiêu dành cho khu vực Tây Bắc; văn bản số 429/YDHP-BGH ngày 26/9/2016 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng về việc đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Hà Giang năm 2016; văn bản số 679/MĐC-ĐTĐH ngày 19/9/2016 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực năm 2016 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất,
          Sở GD&ĐT Hà Giang thông báo tuyển sinh đi học tại các trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Mỏ - Địa chất trình độ đại học hệ chính quy theo chính sách ưu tiên dành cho thí sinh tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:
          I. Tuyển sinh vào Trường Đại học Y Hải Phòng
1) Chỉ tiêu và ngành đào tạo
          - Chỉ tiêu: Tỉnh Hà Giang được giao 05 chỉ tiêu.
          - Ngành đào tạo: Răng Hàm Mặt.
          2) Đối tượng tuyển sinh
          Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đáp ứng các điều kiện sau:
          - Có hộ khẩu thường trú và thời gian sinh sống thực tế tại tỉnh Hà Giang từ đủ 36 tháng liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển). Thí sinh được UBND tỉnh cử đi học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trung ương xét theo hộ khẩu thường trú.
          - Tổng điểm của tổ hợp 03 môn Toán - Hóa học - Sinh học (kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, cụm thi do các trường đại học chủ trì) đạt từ 21,75 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng).
          - Tự nguyện đăng ký xét tuyển và cam kết sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo sẽ trở về làm việc tại tỉnh Hà Giang.
          3) Chi phí đào tạo
          Người học tự chi trả chi phí đào tạo theo quy định.
          4) Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển nộp 02 bộ hồ sơ có giá trị như nhau, gồm những loại giấy tờ sau
         - Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 (bản chính);
          - Học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương (bản sao qua chứng thực);
          - Chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016 (bản chính) hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bản sao qua chứng thực);
- Sổ hộ khẩu (bản sao qua chứng thực) và giấy xác nhận thời gian thường trú của công an cấp xã nơi cư trú;
- Đơn đăng ký xét tuyển: Theo mẫu đã gửi kèm văn bản số 1058/SGDĐT-GDCN ngày 22/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Giang về việc thông báo tuyển sinh đào tạo đại học theo nhu cầu nguồn nhân lực. Thí sinh có thể truy cập trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Giang tại địa chỉ http://hagiang.edu.vn để tải mẫu đơn.
Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/hồ sơ.
5) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ
- Thời gian: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong ngày 07/10/2016.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT Hà Giang, số 2 Yết Kiêu, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
II. Tuyển sinh vào Trường Đại học Mỏ - Địa chất
1) Chỉ tiêu và ngành đào tạo
          - Chỉ tiêu: Tỉnh Hà Giang được giao 03 chỉ tiêu.
          - Ngành đào tạo: Kỹ thuật Mỏ.
          2) Đối tượng tuyển sinh
          Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đáp ứng các điều kiện sau:
          - Có hộ khẩu thường trú và thời gian sinh sống thực tế tại tỉnh Hà Giang từ đủ 36 tháng liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển). Thí sinh được UBND tỉnh cử đi học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trung ương xét theo hộ khẩu thường trú.
          - Tổng điểm của tổ hợp 03 môn Toán - Vật lý - Hóa học hoặc Toán - Vật Lý - Tiếng Anh (kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, cụm thi do các trường đại học chủ trì) đạt từ 14,0 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng).
          - Tự nguyện đăng ký xét tuyển và cam kết sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo sẽ trở về làm việc tại tỉnh Hà Giang.
          3) Chi phí đào tạo, hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Như quy định đối với tuyển sinh vào Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
          Trên đây là nội dung thông tin tuyển sinh đi học tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Đại học Mỏ - Địa chất, trình độ đại học hệ chính quy theo chính sách ưu tiên dành cho thí sinh tỉnh Hà Giang, Sở GD&ĐT Hà Giang trân trọng thông báo, đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố, các Trung tâm GDNN - GDTX, các trường học và đơn vị trực thuộc công khai nội dung thông tin cho nhân dân và thí sinh trên địa bàn được biết.
Mọi thông tin cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ qua Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; email: phonggdcn.sohagiang@moet.edu.vn       hoặc lamthehung@hagiang.edu.vn để được giải đáp.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- Vnptioffice;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT (đ/c Sử, đ/c Khuông);
- Lưu: VT, GDCN.
KT. GIÁM ÐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
 
Phạm Văn Khuông
 

Nguồn tin: hagiang.edu.vn