Lịch kiểm tra học kì II, năm học 2014 - 2015

Lịch kiểm tra học kì II, năm học 2014 - 2015
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014 - 2015 ( Trích văn bản Số: 288/SGDĐT-KT&QLCLGD V/v Đánh giá chất lượng giáo dục học kì II năm học 2014 - 2015 của sở GD & ĐT ) - Lớp 9: Ngày kiểm tra Buổi thi Thời gian tính giờ làm bài Môn Thời gian làm bài 06/05/2015 Sáng 8h00 Ngữ văn 90 phút 10h00 Sinh học 45 phút 07/05/2015 Sáng 8h00 Lịch sử 45 phút 9h15 Vật lí 45 phút 08/05/2015 Sáng 8h00 Toán 90 phút 10h00 Địa lí 45 phút 09/05/2015 Sáng 8h00 Hoá học 45 phút 9h15 tiếng Anh 45 phút
 
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014 - 2015 
( Trích văn bản Số:  288/SGDĐT-KT&QLCLGD V/v Đánh giá chất lượng giáo dục học kì II năm học 2014 - 2015 của sở GD & ĐT )

 
 - Lớp 9:
 
Ngày kiểm tra
 
Buổi thi
Thời gian tính giờ làm bài
Môn
Thời gian làm bài
06/05/2015
Sáng
8h00
Ngữ văn
90 phút
10h00
Sinh học
45 phút
07/05/2015
Sáng
8h00
Lịch sử
45 phút
9h15
Vật lí
45 phút
08/05/2015
Sáng
8h00
Toán
90 phút
10h00
Địa lí
45 phút
09/05/2015
Sáng
8h00
Hoá học
45 phút
9h15
tiếng Anh
45 phút

-    Lớp 10:
Ngày kiểm tra
 
Buổi thi
Thời gian tính
giờ làm bài
Môn
Thời gian làm bài
08/05/2015
 
Sáng
7h30
Ngữ văn
120 phút
10h15
Sinh học
60 phút
Chiều
14h00
Lịch sử
60 phút
15h30
Vật lí
60 phút
 
09/05/2015
 
Sáng
7h30
Toán
120 phút
10h15
Địa lí
60 phút
Chiều
14h00
Hoá học
60 phút
15h30
Ngoại ngữ
60 phút
 
-    Lớp 11:
Ngày kiểm tra
 
Buổi thi
Thời gian tính giờ làm bài
Môn
Thời gian làm bài
06/05/2015
 
Sáng
7h30
Ngữ văn
120 phút
10h15
Sinh học
60 phút
Chiều
14h00
Lịch sử
60 phút
15h30
Vật lí
60 phút
07/05/2015
 
Sáng
7h30
Toán
120 phút
10h15
Địa lí
60 phút
Chiều
14h00
Hoá học
60 phút
15h30
Ngoại ngữ
60 phút
 
-    Lớp 12:
Ngày kiểm tra
 
Buổi thi
Thời gian tính giờ làm bài
Môn
Thời gian làm bài
04/05/2015
 
Sáng
7h30
Ngữ văn
120 phút
10h15
Sinh học
60 phút
Chiều
14h00
Lịch sử
60 phút
15h30
Vật lí
60 phút
05/05/2015
 
Sáng
7h30
Toán
120 phút
10h15
Địa lí
60 phút
Chiều
14h00
Hoá học
60 phút
15h30
Ngoại ngữ
60 phút